Sunday, December 06, 2009

CV

1. Vardas
IRENA

2. Pavardė
SAGAITIENĖ
sagaitiene@yahoo.com
+370 659 10 334
internetinė svetainė
http://isagaitiene.blogspot.com

3. Gimimo metai
1952 10 18

4. Išsilavinimas
Aukštasis, Vilniaus universitetas,
Filologijos fakultetas, 1975

5. Profesinė kvalifikacija
Filologė, vokiečių kalbos dėstytoja

6. Darbovietė
Mykolo Romerio universitetas, Taikomosios filologijos katedra
Ateities g. 20 III-411 8 52 714 613 ukk@mruni.eu

7. Pareigos
lektorė (nuo 1992 iki dabar)

8. Kvalifikacijos kėlimo kursai, stažuotės

1. Seminarų ciklas dėstytojams "Inovatyvus dėstymas", MRU 2013 m. sausio 8-31 d.
2. GI "Kunststadt Berlin", 17.-23.Juni 2012.
3. Sozialwerk Berlin e.V. Europaseminar 13.-17.Mai 2012 (su pranešimu).
4. Sozialwerk Berlin e.V. Europäisches Seminar „Sozialwerk Berlin e.V. im 40. Jahr“, 15.-20.Mai 2011 (su pranešimu).
5. Europäisches Seminar „Die Perspektiven der offenen Altenarbeit“. Berlin.9.-14.Mai 2010 (su pranešimu).
6. Sozialwerk Berlin e.V. Europäisches Seminar "Das Kompetenznetz für das Alter. Möglichkeiten und Chancen". 3.-8. Mai. 2009.
7. Fortbildungskurs "Aktuelle Landeskunde intensiv" in Lübeck. 8.-14.März 2009.
8. Goethe Institut Vilnius. "Vokiečių kalbos dėstymo metodika". 2004-2013.
9. Berichterstatter im XIX. internationalen EURAG Kongress in Spanien „Gestaltung der Zukunft unter wirksamer Beteiligung aller Altersgruppen“ WS 4 "Notwendigkeit der Schaffung eines geeigneten Umfelds", am 6. November 2008, Leon (su pranešimu).
10. Tarptautinis EURAG,o seminaras „Struktūriniai pokyčiai šeimoje ir jų įtaka vyresniajai kartai“, 2006 m. spalio 5–8 d. Vilnius (dalyvė ir organizatorė).
11. Sozialwerk Berlin e.V. Vokietija. Seminar für Multiplikatoren "Selbsthilfe und Selbstbestimmung älterer Menschen in Europa" 28.April-3.Mai 2007.
12. Volkssolidarität, Deutschland. Aktualios Europos socialinės problemos. 2005.
13. Fortbildungskurs "Ein verkleinertes EU Modell" in Freiburg. 2004.
14. Berlyno dienos centras, Vokietija. Atskirų socialinių sluoksnių gyvenimo kokybė. 2004.
15. Fachhochschule Köln. Phänomen Familie. 2003.
16. Fortbildungskurs "Einsatz der Medien im DaF-Unterricht" in München, 1998.

9. Mokslinių ir metodinių darbų sąrašas

I. Sagaitienė. Phänomen Familie in der modernen Gesellschaft. Teil 2. ISBN 978-9955-19-110-0, 2008. 140 psl.
2. L. Ado, L. Dantienė, I. Sagaitienė, N. Slaminskienė. Vokiečių – lietuvių kalbų teisėtvarkos žodynas. ISBN 9955-563-85-0. Vilnius: MRU Leidybos centras. 2004. (raidės (E, K, L, M, N, O – 60 psl.).
3. I. Sagaitienė. Arbeitsfeld eines Sozialarbeiters. ISBN 9955-442-91-3, 2002. 116 psl.
4. I. Sagaitienė. Konversation (+Kassette). ISBN 9986-518-79-2, 1999. 136 psl.

10. Konferencijos

1. Laimutė Dantienė,  Irena Sagaitienė. Einsatz der LdL-Methode oder ihrer einzelnen Elemente im fachbezogenen DaF-Unterricht, Specialybės kalba: gramatika ir logika (Mokslinių straipsnių rinkinys), MRU 2012, ISBN 978-9955-19-485-9.
2. Laimute Dantiene, Irena Sagaitiene. Lernen und Lehren mit neuen Medien im fachbezogenen DaF-Unterricht am Beispiel des Internet als Informationsquelle, THE II INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON FOREIGN LANGUAGES TEACHING, Tula State University
Foreign Languages Department, Tula Russia, February, 2012, ISBN 978-5-7679-22-48-2.
3. Irena Sagaitienė, Zofija Stanevičienė. Zur Entstehung der Sprachlehrwerke für Sozialarbeiter/ LKPA IV-oji tarptautinė konferencija “Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika“, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas (pranešimas ir straipsnis). ISBN 978-9955-880-65-3.
4. Laimutė Dantienė, Irena Sagaitienė, Nijolė Slaminskienė. Recherche im Internet für den erfolgreichen und produktiven Fachorientierten DaF-Unterricht im digitalen Zeitalter/LKPA IV-oji tarptautinė konferencija“Daugiakalbystė ir kūrybiškumas: teorija ir praktika“, 2010 m. gegužės 21-22 d., Kaunas (pranešimas ir straipsnis). ISBN 978-9955-880-65-3.
5. Laimutė Dantienė, Irena Sagaitienė, Nijolė Slaminskienė
COMPUTERGESTÜTZTER FACHBEZOGENER DAF - UNTERRICHT
Tarptautinė konferencija: Bendras siekis - kokybiškesnis kalbų mokymas/is. 2009 m. birželio 29-30d., Vilnius/International Conference Towards a Better Language Education, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (pranešimas ir straipsnis).
6. Vokietijos ambasados konferencija „Bestandsaufnahme und Maßnahmenentwicklung für DaF in Litauen“ (Vokiečių kalbos politika ir padėtis Lietuvoje),Vilnius, 2009.02.03. (pasisakymas/komentaras žodžiu ir MRU duomenų anketa raštu).
7. Laimutė Dantienė, Irena Sagaitienė, Nijolė Slaminskienė. Landeskunde der deutschsprachigen Länder im virtuellen DAF-Unterricht।// International Conference “Aspects of Language Functioning in Different Linguistic, Didactic and Sociocultural Contexts”, Vilnius, VPU, 25.-26. September, 2008. (pranešimas ir straipsnis).
8. Laimutė Dantienė, Irena Sagaitienė, Nijolė Slaminskienė. Landeskunde im DaF-Unterricht mit Einsatz des Internet als Informationsquelle. //Naujasis kalbų mokymas, naujasis kalbų mokymasis. Vilnius: MRU, 2008. Straipsnis išspausdintas „Mokslinių straipsnių rinkinys, Mykolo Romerio universitetas, ISBN 978-9955-914-00-6. (pranešimas ir straipsnis).
9. Irena Sagaitienė, MRU ir Zofija Stanevičienė, VU. Einsatz von kommunikativen Elementen des Internets beim Fremdsprachenlernen. Kalbų mokymas ir mokymasis daugiakultūrėje ir daugiakalbėje Europoje, VU, 2007. ISBN 978-9955-33-127-8. p. 202-208 (pranešimas ir straipsnis).
10. L.Dantienė, N.Slaminskiene, I.Sagaitienė, L.Tamošiūnienė. “Die Wechselwirkung von Lehrkräften und Studierenden im Fremdsprachenunterricht im Klassenraum mit innovativen Technologien“ tarptautinėje konferencijoje „Kalbos funkcionavimo aspektai lingvistiniame , didaktiniame ir sociokultūriniame kontekstuose, Vilnius, VPU.// „ Kalba ir kontekstai II, mokslo darbai“ 2007. ISBN 1822-5357. (pranešimas ir straipsnis).
11. Liuolienė Alvyda; Sagaitienė Irena; Žuvininkaitė Dalija. Konstruktyvistinio požūrio atspindys mokyme(si) naudojant kompiuterį // Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Vilnius: MRU Leidybos centras, 2006. ISBN 9955-19-043-4. p. 89-97. (pranešimas ir straipsnis).

11. Projektai

1. Neformaliojo profesinio mokymo kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikimas bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, dalyvaujantiems projekte „Parama užimtumui ir mobilumui“, projekto kodas VP1-1.2-SADM-01-V-07-001,
projekte „Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramai gauti atleistiems iš pastatų statybos veiklos skyriaus darbuotojams remti“
2011.01.17-2011.04.11.
2. "Lietuvos apeliacinio teismo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas". Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetas "Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas". VP1-4.1-VRM-03-V-046 "Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančių kvalifikacijos tobulinimas", 2009-2011.
3. Tęstinis projektas „Socialinis darbas su atskirties grupėmis“, vykdomas remiantis Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto ir Kiolno aukštosios mokyklos Taikomųjų socialinių mokslų fakulteto 2005 m. kovo 3 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. 2350-6. Darbo grupės, atsakingos už projekto vykdymą Mykolo Romerio universitete, narė (nuo 2009 m. kovo mėn.).
4. BPD 2.4 priemonė "Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas". Projektas "Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete". Projekto SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0085. 2006-2008 m.
5. Bendras projektas ‚Einsatz von kommunikativen Elementen des Internets beim Fremdsprachenlernen’ tarp trijų aukštųjų mokyklų (MRU, VU, Hamburgo) socialinio darbo specialybės studentų. 2006-2007.
6. Pareigūnų mokymas užsienio kalbų pagal Kaliningrado tranzito programą (žin., 2005, Nr.69-2473) – 2005-2006 – vykdytoja.
7. Fachhochschule Köln - Rechtsuniversität Vilnius. Phänomen Familie. 2003.
Irena Sagaitienė, Nijolė Slaminskienė. Tinkamiausias raktas į sėkmingą bendradarbiavimą. Teisės universitetas (LTU mėnraštis). Vilnius: LTU Leidybos centras, 2003, Nr. 13 (68) (apimtis: pirmas–dešimtas laikraščio puslapis).

12. Vertimo patirtis

1. Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos rengiami meninio vertimo kursai, Vilnius, 2008.
2. Esu išvertusi:
1)  Prof. dr. Juozas Žilys "Pratarmė Konstitucijai" (Vorwort zur Verfassung) 12 p.
Lietuvos konstitucinė teisė : vadovėlis, Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 946 p. ISBN 9789955194743.
2) E.M.Remarkas «Dangus neturi išrinktųjų». Romanas. Tr.: Irena Sagaitienė. Vilnius: Žaltvykslė, 1993, 255 p. (LT-Bib). (per 1993-2006 m. buvo penki leidimai).
3) 100 žymiausių nacionalinių parkų / vertė Dalia Morkvėnienė, GražinaVasiliauskienė, Angelė Barkauskienė, Irena Sagaitienė. - Vilnius: Aktėja, 2004- ISBN 9955-529-75-X.

13. Kitos kompetencijos

1. Svetimųjų kalbų mokėjimas
vokiečių kalba C2, rusų kalba B2, anglų kalba A2
2. Kompiuteriniai gebėjimai
1) moku naudotis Word,u, Power Point ir internetu
2) turiu asmeninį tinklalapį MRU serveryje
http://isagaitiene.blogspot.com/
3) turiu savo dėstomo dalyko „Profesinė vokiečių kalba“ tinklalapį
MRU Moodle aplinkoje
3. Lankau dainų ansambliuką

14. Visuomeninė veikla

1. Akademinio klubo narė (MRU).
2. VdDL (Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų draugijos) narė.
3. Tarptautinės organizacijos EURAG-Lietuvos sekcija valdybos narė.
4. Vokiečių k. bičiulių klubo „LOTTE“ vadovė (Mokytojų namai).
5. LKPA (Lietuvos kalbų pedagogų asociacija) narė.
6. Lietuvos-Austrijos draugijos narė.
2013 m. sausio 6 d.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home